InterPayroll

 • Salarisspecialisten Arbeidsjuristen Pensioenjuristen

De Dienstverlening van InterPayroll

In tegenstelling tot de vele andere aanbieders zijn salarisadministraties bij ons geen bijproduct, maar een hoofdactiviteit. InterPayroll verzorgt voor kleine en grote ondernemingen de volledige salarisadministratie, inclusief de aangiften loonheffingen en pensioenen.  Arbeidsrecht, ontslagrecht en pensioenadvies wordt in nauwe samenwerking gedaan met ons vaste netwerkteam van arbeids- en pensioenjuristen.

InterPayroll Salarisverwerking

Een standaard en volledig salarisverwerkingspakket geschiedt tegen vaste tarieven en bestaat uit de periodieke salarisverwerking en het samenstellen en indienen van de loon- en pensioenaangiften.

Het uitbesteden van de salarisadministratie levert u een aanzienlijke kostenbesparing op: u hoeft geen salarisadministrateur in dienst te nemen, waardoor u niet de steeds terugkerende kosten van opleiding, bijscholing en salarissoftware heeft. In plaats hiervan kunt u terugvallen op een gespecialiseerd team met up-to-date kennis op het gebied van salarissen, belastingrecht, pensioenen en arbeidsrecht. Andere voordelen van het uitbesteden zijn: dat u personeelskwesties met een onafhankelijke professional kunt bespreken en de flexibiliteit als u minder werknemers nodig heeft. Want een salarisadministrateur ontslaan, omdat deze minder te doen heeft, gaat niet zonder slag of stoot!

Geen verborgen kosten, we werken met vaste tarieven.

Aan het begin van het jaar weet u de vaste kosten voor het hele jaar!

 • Salarisadministratie

 • Alle cao’s en branches kunnen door ons worden verwerkt
 • Ook speciale regelingen, zoals artiestenregeling en 30%-regeling
 • Digitale loonstrook
 • Standaardpakket is met diverse opties uit te breiden, onder meer HR en ESS
 • Advies en ondersteuning
 •  
 • Standaard pakket

 • digitale loonstrook
 • loonaangifte
 • pensioenaangifte
 • betaallijst
 • loonjournaal
 • jaaropgaaf
 • diverse andere rapporten
 • Personeelszaken: digitaal dossier

 • Van papieren dossiers naar digitale of elektronische dossiers
 • Registratie van alle relevante personeel- en salarisgegevens
 • Verlofaanvragen en -registratie
 • Verzuimregistratie
 • Registratie van verstrekte goederen
 • Uploaden van documenten

In Salaris Online maakt u uw personeelsdossiers digitaal aan en kunt u de werknemer toegang verstrekken tot zijn digitale dossier. We geven enkele voorbeelden van de voordelen hiervan. Het online goedkeuren van verlofaanvragen is sneller en praktischer geregeld, actueel beschikbaar saldo van wettelijk tegoed aan verlofdagen, mits bijgewerkt,  op het verslag van een functioneringsgesprek kan de werknemer direct reageren als hij het er niet mee eens is en per werknemer is bekend welke goederen ter beschikking zijn gesteld.

Uw voordelen op een rij:

 • De salarissen van uw personeel worden met kennis van zaken verwerkt, dus betrouwbare output.
 • Door uitbesteding bespaart u op [weggegooide] scholingskosten. De salarisadministratie is onderhevig aan constant veranderende wet- en regelgeving. Dit vraagt om continue bijscholing. En bijscholing van werknemers kost u geld en bij vertrek nemen ze die kennis mee. Vraag u dan ook serieus af wat u hiermee bent opgeschoten.
 • Integratie met HRM processen.
 • U bespaart op print- en verzendkosten.
 • Alle salarisadministratie gegevens worden zeven jaar online bewaard en u en uw werknemers kunnen deze  steeds inzien. Dus jaaropgaven van voorgaande jaren zijn gewoon online te raadplegen.
 • Alle salarisadministratie gegevens zijn snel beschikbaar voor uw accountant.
 • Grafische weergave van de loonkosten per afdeling.

Hulp bij problemen met uw werknemer of belastingdienst

 • Uw werknemer meldt zich na een conflict ziek, houdt zich niet aan de regels?
 • Werknemers worden gepest of andere vormen van misdraging?
 • U krijgt belastingcontrole en uw salarisadministratie is niet op orde?
 • U heeft naheffingsaanslagen loonbelasting/loonheffingen ontvangen?
 • U heeft geen pensioenpremies ingehouden of betaald?

U heeft een ander probleem met uw werknemer of met de belastingdienst?
GOED DAT U ONS HEEFT GEVONDEN!  Neem vandaag nog contact met ons op om voor u aan de slag te gaan.

Personeel: aannemen, belonen, ontslaan

Bij het aannemen, belonen en ontslaan van personeel komt een heleboel kijken. Met alleen een goed gesprek of wederzijdse instemming bent u er nog niet. Hetgeen mondeling is overeengekomen zal veelal schriftelijk moeten worden vastgelegd  en/of u dient te handelen overeenkomstig de voor u geldende cao.  Hier heeft u onze specifieke kennis bij nodig, u wilt immers niet in een valkuil terecht komen, toch? Aarzel dan ook niet om ons te contacteren voor:

   • Samenstellen arbeidsovereenkomst
   • Advies arbeidsvoorwaardenpakket
   • Advies en Hulp bij conflicten
   • Advies fiscaal voordelig belonen van uw werknemers
   • Advies bij het afsluiten van pensioencontracten
   • Advies en ondersteuning bij ontslagprocedures

InterPayroll Interim

InterPayroll Interim is er om tijdelijk of permanent uw salarisadministratie bij u op locatie te verzorgen of ondersteuning te bieden bij het  eindejaarwerk. Hierbij moet u denken aan het verzorgen van de grootboekaansluitingen en controle op afdrachten. Dit gebeurt door onze finance  professionals met de unieke kennis van zowel financiële als salarisadministraties.

 • Payrolling

Wat is payrolling?

Definitie van payrolling in het Burgerlijk Wetboek

De Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Met deze wet zijn onder andere bepalingen over payrolling in het Burgerlijk Wetboek opgenomen.

Volgens de definitie is payrolling een speciale vorm van een uitzendovereenkomst waarbij sprake is van de volgende verschillen:

 • Bij de uitzendovereenkomst zoekt het uitzendbureau een voor de opdrachtgever (inlener) geschikte werknemer op de arbeidsmarkt. Bij payrolling heeft het payrollbedrijf hier geen bemoeienis mee. De opdrachtgever (inlener) of een derde zorgt zelf voor een geschikte werknemer.
 • Het uitzendbureau kan een uitzendkracht ook voor andere werkgevers laten werken. Bij payrolling is daarvoor toestemming nodig van de opdrachtgever (inlener).
 • De Wab regelt dat voor een nieuwe of bestaande payroll werknemer dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor een werknemer die werkt in een gelijke of gelijkwaardige functie bij de opdrachtgever (inlener).
 • Het lichtere arbeidsrechtelijke regime van de uitzendovereenkomst – zoals het uitzendbeding – is vanaf 1 januari 2020 niet langer van toepassing op een payroll overeenkomst. Het is dan ook van belang dat er per werknemer wordt vastgesteld of er sprake is van een payroll werknemer of een uitzendkracht.
 • Voor de payroll werknemer geldt code aard arbeidsverhouding 82 en voor de uitzendkracht geldt code aard arbeidsverhouding 11.

Bron: Belastingdienst | Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 – Uitgave 2, 10 januari 2020

Wat zijn de kosten als u InterPayroll inzet voor uw salarisverwerking?

Bel ons of stuur een e-mail. Wij rekenen het voor u uit!

 

Payroll professionals  Labor lawyers  Pension lawyers

Services provided by InterPayroll

Unlike many other providers payroll is not our byproduct, but our main activity.

InterPayroll offers small and large companies a complete professional and cost saving solution to manage and administrate their payroll. We can take over total responsibility of the administration of your payroll, including dealing with the tax authorities, legal issues and staff queries. Save yourself the headache and let InterPayroll handle all your payroll procedures!

Outsourcing the payroll delivers significant cost savings. Why spend uncontrolled costs on in-house staff, pay for their education and training, invest in systems and software, while you can have a strong team behind you that delivers fast straight-forward payroll support at fixed prices? That’s why not only do we help to reduce your payroll costs we also offer dedicated support when it comes to employment contracts, employment benefits, pensions, redundancy and other workforce issues.

No hidden charges throughout the year

 • Payroll services

With our web based application InterPayroll Salary Online, we offer a complete online payroll package with 24/7 access. The period processing, consisting of gross/net or net/gross salary calculations and the filing of wage tax returns and pension premiums is done automatically. Once the production is finished, you will receive an email notice informing you that the electronic pay slips and other reports are ready for online viewing. Your staff will be notified by email as well and they can view their electronic pay slip where and whenever they want by simply log in with their own personal username and password. So no need for you to print them off, which is time and cost reducing and the output is stored for seven years, which is the legal storage time.

 • Our standard package includes:

 • payslip [gross-net calculation]
 • filing of the electronic wage tax return
 • pension fund filing
 • pay list
 • salary journal
 • annual income overview
 • a large number of various reports
 • Registration options:

 • Employee Self Service [ESS]
 • Holiday requests and registration
 • Registration sick leave
 • Registration of company items supplied
 • Uploading documents
 • Human resources solutions

 • Employment contract
 • Employee benefits
 • Pensions
 • Redundancy
 • Interim Solutions

 • Providing temporary or permanent payroll accountants
 • Support with year-end close, analyzing g/l balances, etc.
 • Dutch payroll concept [payrolling]

Definition of payrolling in the Dutch Civil Code

The Dutch Labor Market Balance Act (hereafter: Wab) came into force on 1 January 2020. Among other things, this law includes provisions on payrolling in the Dutch Civil Code.

According to the definition, payrolling is a special form of a temporary employment contract with the following differences:

 • In the temporary employment contract, the employment agency looks for a suitable employee on the labor market for the client (hirer). With payrolling, the payroll company has no involvement in the search. The client (hirer) or a third party takes care of a suitable employee.
 • The employment agency can also have a temporary worker work for other employers. With payrolling, permission from the client (hirer) is required for this.
 • The Wab arranges that the same employment conditions apply to a new or existing payroll employee as to an employee who works in an equal or equivalent position with the client (hirer).
 • As from 1 January 2020, the less strict employment law regime of the temporary employment contract – such as the temporary employment clause – no longer applies to a payroll agreement. It is therefore important that it is determined per employee whether it is a payroll employee or a temporary worker.
 • With regard to the Registration Codes, the nature of the employment relationship code 82 applies to the payroll employee and code 11 applies to the temporary worker.

Source: Tax Office Newsletter on Tax Wages 2020 – Issue 2, January 10, 2020

For further information and quotes

Please call or send us an e-mail.