Nieuws en tips

Zorgpremie en zorgtoeslag
[15 november 2012]

De veel rumoer veroorzaakte inkomensafhankelijke zorgpremie gaat toch niet door. VVD & PvdA hebben aangekondigd het regeerakkoord aan te passen. De premie Zorgverzekeringswet wordt niet afhankelijk van het inkomen en ook de zorgtoeslag zal blijven bestaan.

Echter, om het ontstane budgettaire gat als gevolg van deze aanpassingen te dichten, worden de volgende aanpassingen in de inkomstenbelasting doorgevoerd:
– De huidige tarieven van 42% en 52% voor de inkomstenbelasting zullen de komende jaren niet worden verlaagd. In de tweede en derde schijf gaat een tarief gelden van 42% en in de vierde schijf een tarief van 52%.
Het gevolg is dat er meer inkomen onder het 42% tarief zal vallen. In 2017 ligt de grens tussen het 42%- en 52%-tarief bij een inkomen van € 62.941.
– De algemene heffingskorting wordt verhoogd met € 75. Deze heffingskorting wordt echter inkomensafhankelijk: op het inkomen tussen € 20.935 en € 62.941 wordt de korting met 3% afgebouwd, waardoor hoge inkomens tot maximaal 1.262 euro minder algemene heffingskorting krijgen. Voor ouderen met een inkomen vanaf € 60.600 bedraagt de algemene heffingskorting dan nul. De ouderenkorting wordt op inkomens tussen € 60.600 en einde derde schijf met 3% afgebouwd naar € 92,50. De afbouw van de algemene heffingskorting wordt gecompenseerd via een verhoging van de algemene heffingskorting met € 160 en een verhoging van de arbeidskorting met € 300.
– De arbeidskorting wordt verhoogd met € 388. Voor inkomens boven de € 110.000 wordt deze echter afgebouwd tot € 0.
– Voor de gevolgen van de aanpassingen WW uitkering en ontslagrecht wordt extra geld beschikbaar gemaakt.

Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) blijft er sprake van herverdeling van hoge naar lage inkomens, maar in mindere mate dan in de CPB Notitie van 29 oktober 2012.
Meer informatie in de doorrekening van het CPB vindt u op http://www.cpb.nl/publicatie/actualisatie-analyse-economische-effecten-financieel-kader-regeerakkoord.

Pas op voor de vermogenstoets
[15 november 2012]

Vanaf 1 januari 2013 gaan mensen met vermogen (spaargeld) vaker zelf betalen omdat ze minder snel recht hebben op toeslagen en AWBZ.

De vermogenstoets bestond altijd al voor huurtoeslag, bijstand en bepaalde aan gemeentelijke heffingen gekoppelde kwijtscheldingsregelingen. Nu gaat het per 1 januari 2013 ook gelden voor de zorgtoeslag en het kind-gebonden budget. Voor de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zal het vermogen veel zwaarder gaan meetellen voor de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage. Dit betekent dat uitkeringen en toeslagen steeds meer afhangen van uw box 3-inkomen. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen per regeling.

!!Wilt u de toeslagen niet aan uw neus voorbij laten gaan, neem dan contact met ons op over hoe u uw vermogen omlaag kunt krijgen!!

■ Huurtoeslag
Voor het krijgen van huurtoeslag is het box 3-vermogen van belang. Wie meer vermogen heeft dan de vrijstelling (in 2012 € 21.139 tot € 98.246, afhankelijk van de persoonlijke en financiële situatie) krijgt geen huurtoeslag meer. Deze regeling bestaat al jaren, maar in 2012 is de vrijstelling voor minderjarige kinderen in box 3 afgeschaft. De maximale vrijstelling voor ouders is daardoor lager, waardoor ouders minder snel in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het bezit van een auto telt niet mee voor de vermogenstoets huurtoeslag.

■ Zorgtoeslag en kind-gebonden budget
Vanaf 2013 is het box 3-vermogen ook van invloed op de zorgtoeslag en het kind-gebonden budget. Wie meer vermogen heeft dan de vrijstelling plus € 80.000 ontvangt vanaf volgend jaar geen zorgtoeslag en geen kind-gebonden budget. Het bedrag van € 80.000 wordt niet verdubbeld en geldt dus zowel voor alleenstaanden als voor partners samen. Het maximum vermogen voor zorgtoeslag en kind-gebonden budget ligt tussen € 101.139 en € 178.246.

Wat telt niet mee voor de vermogenstoets voor zorgtoeslag of kind-gebonden budget?
– het bezit van een auto
– de overwaarde van de eigen woning
– smartengeld, schadevergoedingen en vermogen van minderjarige kinderen waarover u niet kunt beschikken (bijvoorbeeld geld afkomstig van een erfenis en dat alleen met toestemming van de rechter opgenomen kan worden).

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.toeslagen.nl

■ Bijstand en kwijtscheldingsregelingen
Er is een vermogenstoets voor bijstand en ook voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapslasten. Naast spaargeld tellen het eigen huis (boven een bepaalde vrijstelling) en de auto mee. Voor bijstand geldt een maximaal vermogen van € 5.685 voor alleenstaanden en voor partners € 11.370. Voor de kwijtscheldingsregelingen gelden landelijke normen, maar de regeling zelf wordt op gemeentelijk niveau uitgevoerd. Er geldt een vermogensnorm van ongeveer € 1.450 voor alleenstaanden en ongeveer € 2.000 voor partners.

■ AWBZ en WMO
Voor de AWBZ en de WMO gelden een eigen bijdrage en wordt niet gewerkt met de vermogenstoets. De te betalen eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen (dat is het totale inkomen van box 1, 2 en 3). In het verzamelinkomen is 4% van het niet-vrijgestelde box 3-vermogen opgenomen. Wordt het wetsvoorstel ‘vermogensinkomensbijtelling‘ aangenomen, dan zal vanaf 2013 nog eens 8% van het box 3-vermogen bij het toets-inkomen worden opgeteld, waardoor in totaal 12% van het niet-vrijgestelde box 3-vermogen gaat meetellen voor het bijdrage-inkomen. Omdat het toets-inkomen hoger wordt, zal ook de te betalen eigen bijdrage hoger worden.
Op publicatiemoment van dit artikel is het niet bekend of de vrijgestelde groene beleggingen in box 3 gaan meetellen voor de vermogensinkomensbijtelling!
Voor de eigen bijdrage is het verzamelinkomen van twee jaar geleden bepalend. Voor 2013 geldt dus het verzamelinkomen van 2011. Is uw inkomen inmiddels lager, dan kunt u onder voorwaarden uitgaan van het verzamelinkomen in het lopende kalenderjaar. Voor de aanvraag in 2013 geldt dan het inkomen van 2013. Meer informatie over de voorwaarden en uitvoering vindt u op www.hetcak.nl

Wijziging partnerbegrip voor toeslagen
[8 november 2012]

De staatssecretaris heeft bij besluit bekend gemaakt dat per 1 januari 2013 het partnerbegrip in artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt gewijzigd. Deze wijziging was al aangekondigd in de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 en de Overige fiscale maatregelen 2012. Destijds is besloten om het nieuwe partnerbegrip pas in te voeren op het moment dat het nieuwe automatiseringssysteem van de Belastingdienst/Toeslagen is geïmplementeerd. Dat is per 1 januari 2013 het geval.
Vanaf 1 januari 2013 sluit het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen aan bij het partnerbegrip van artikel 5a Algemene wet rijksbelastingen. De belangrijkste wijziging is dat het partnerschap tussen echtgenoten pas verbreekt als een verzoek tot echtscheiding is ingediend en de echtgenoten niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
Ook wordt per 1 januari 2013 artikel 50 van de Zorgverzekeringswet aangepast. Voortaan kan de inspecteur ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende teruggaven inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet of voorschotten terugvorderen. Deze laatste wijziging was reeds aangekondigd in de Fiscale verzamelwet 2011.

Eindejaartips 2012
[5 november 2012]

Tot 31 december 2012 kan de inhoud van Belastingplan 2013 wijzigen en als gevolg daarvan de inhoud van ‘Eindejaartips 2012’. De huidige versie is van 5 november 2012.
KvK-Overzicht-Fiscale-eindejaarstips-2012.pdf

Links :

uwv
belastingdienst
overheid
cbpweb
pensioenoverzicht
juridische diensten

Zorgpremie en zorgtoeslag

[15 november 2012]

De veel rumoer veroorzaakte inkomensafhankelijke zorgpremie gaat toch niet door. VVD & PvdA hebben aangekondigd het regeerakkoord aan te passen. De premie Zorgverzekeringswet wordt niet afhankelijk van het inkomen en ook de zorgtoeslag zal blijven bestaan.

Echter, om het ontstane budgettaire gat als gevolg van deze aanpassingen te dichten, worden de volgende aanpassingen in de inkomstenbelasting doorgevoerd:

– De huidige tarieven van 42% en 52% voor de inkomstenbelasting zullen de komende jaren niet worden verlaagd. In de tweede en derde schijf gaat een tarief gelden van 42% en in de vierde schijf een tarief van 52%.

Het gevolg is dat er meer inkomen onder het 42% tarief zal vallen. In 2017 ligt de grens tussen het 42%- en 52%-tarief bij een inkomen van € 62.941.

– De algemene heffingskorting wordt verhoogd met € 75. Deze heffingskorting wordt echter inkomensafhankelijk: op het inkomen tussen € 20.935 en € 62.941 wordt de korting met 3% afgebouwd, waardoor hoge inkomens tot maximaal 1.262 euro minder algemene heffingskorting krijgen. Voor ouderen met een inkomen vanaf € 60.600 bedraagt de algemene heffingskorting dan nul. De ouderenkorting wordt op inkomens tussen € 60.600 en einde derde schijf met 3% afgebouwd naar € 92,50. De afbouw van de algemene heffingskorting wordt gecompenseerd via een verhoging van de algemene heffingskorting met € 160 en een verhoging van de arbeidskorting met € 300.

– De arbeidskorting wordt verhoogd met € 388. Voor inkomens boven de € 110.000 wordt deze echter afgebouwd tot € 0.

– Voor de gevolgen van de aanpassingen WW uitkering en ontslagrecht wordt extra geld beschikbaar gemaakt.

Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) blijft er sprake van herverdeling van hoge naar lage inkomens, maar in mindere mate dan in de CPB Notitie van 29 oktober 2012.

Meer informatie in de doorrekening van het CPB vindt u op http://www.cpb.nl/publicatie/actualisatie-analyse-economische-effecten-financieel-kader-regeerakkoord.

Pas op voor de vermogenstoets

[15 november 2012]

Vanaf 1 januari 2013 gaan mensen met vermogen (spaargeld) vaker zelf betalen omdat ze minder snel recht hebben op toeslagen en AWBZ.

De vermogenstoets bestond altijd al voor huurtoeslag, bijstand en bepaalde aan gemeentelijke heffingen gekoppelde kwijtscheldingsregelingen. Nu gaat het per 1 januari 2013 ook gelden voor de zorgtoeslag en het kind-gebonden budget. Voor de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zal het vermogen veel zwaarder gaan meetellen voor de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage. Dit betekent dat uitkeringen en toeslagen steeds meer afhangen van uw box 3-inkomen. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen per regeling.

!!Wilt u de toeslagen niet aan uw neus voorbij laten gaan, neem dan contact met ons op over hoe u uw vermogen omlaag kunt krijgen!!

■ Huurtoeslag

Voor het krijgen van huurtoeslag is het box 3-vermogen van belang. Wie meer vermogen heeft dan de vrijstelling (in 2012 € 21.139 tot € 98.246, afhankelijk van de persoonlijke en financiële situatie) krijgt geen huurtoeslag meer. Deze regeling bestaat al jaren, maar in 2012 is de vrijstelling voor minderjarige kinderen in box 3 afgeschaft. De maximale vrijstelling voor ouders is daardoor lager, waardoor ouders minder snel in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het bezit van een auto telt niet mee voor de vermogenstoets huurtoeslag.

■ Zorgtoeslag en kind-gebonden budget

Vanaf 2013 is het box 3-vermogen ook van invloed op de zorgtoeslag en het kind-gebonden budget. Wie meer vermogen heeft dan de vrijstelling plus € 80.000 ontvangt vanaf volgend jaar geen zorgtoeslag en geen kind-gebonden budget. Het bedrag van € 80.000 wordt niet verdubbeld en geldt dus zowel voor alleenstaanden als voor partners samen. Het maximum vermogen voor zorgtoeslag en kind-gebonden budget ligt tussen € 101.139 en € 178.246.

Wat telt niet mee voor de vermogenstoets voor zorgtoeslag of kind-gebonden budget?

– het bezit van een auto

– de overwaarde van de eigen woning

– smartengeld, schadevergoedingen en vermogen van minderjarige kinderen waarover u niet kunt beschikken (bijvoorbeeld geld afkomstig van een erfenis en dat alleen met toestemming van de rechter opgenomen kan worden).

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.toeslagen.nl

■ Bijstand en kwijtscheldingsregelingen

Er is een vermogenstoets voor bijstand en ook voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapslasten. Naast spaargeld tellen het eigen huis (boven een bepaalde vrijstelling) en de auto mee. Voor bijstand geldt een maximaal vermogen van € 5.685 voor alleenstaanden en voor partners € 11.370. Voor de kwijtscheldingsregelingen gelden landelijke normen, maar de regeling zelf wordt op gemeentelijk niveau uitgevoerd. Er geldt een vermogensnorm van ongeveer € 1.450 voor alleenstaanden en ongeveer € 2.000 voor partners.

■ AWBZ en WMO

Voor de AWBZ en de WMO gelden een eigen bijdrage en wordt niet gewerkt met de vermogenstoets. De te betalen eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen (dat is het totale inkomen van box 1, 2 en 3). In het verzamelinkomen is 4% van het niet-vrijgestelde box 3-vermogen opgenomen. Wordt het wetsvoorstel ‘vermogensinkomensbijtelling‘ aangenomen, dan zal vanaf 2013 nog eens 8% van het box 3-vermogen bij het toets-inkomen worden opgeteld, waardoor in totaal 12% van het niet-vrijgestelde box 3-vermogen gaat meetellen voor het bijdrage-inkomen. Omdat het toets-inkomen hoger wordt, zal ook de te betalen eigen bijdrage hoger worden.

Op publicatiemoment van dit artikel is het niet bekend of de vrijgestelde groene beleggingen in box 3 gaan meetellen voor de vermogensinkomensbijtelling!

Voor de eigen bijdrage is het verzamelinkomen van twee jaar geleden bepalend. Voor 2013 geldt dus het verzamelinkomen van 2011. Is uw inkomen inmiddels lager, dan kunt u onder voorwaarden uitgaan van het verzamelinkomen in het lopende kalenderjaar. Voor de aanvraag in 2013 geldt dan het inkomen van 2013. Meer informatie over de voorwaarden en uitvoering vindt u op www.hetcak.nl

Wijziging partnerbegrip voor toeslagen

[8 november 2012]

De staatssecretaris heeft bij besluit bekend gemaakt dat per 1 januari 2013 het partnerbegrip in artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt gewijzigd. Deze wijziging was al aangekondigd in de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 en de Overige fiscale maatregelen 2012. Destijds is besloten om het nieuwe partnerbegrip pas in te voeren op het moment dat het nieuwe automatiseringssysteem van de Belastingdienst/Toeslagen is geïmplementeerd. Dat is per 1 januari 2013 het geval.

Vanaf 1 januari 2013 sluit het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen aan bij het partnerbegrip van artikel 5a Algemene wet rijksbelastingen. De belangrijkste wijziging is dat het partnerschap tussen echtgenoten pas verbreekt als een verzoek tot echtscheiding is ingediend en de echtgenoten niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

Ook wordt per 1 januari 2013 artikel 50 van de Zorgverzekeringswet aangepast. Voortaan kan de inspecteur ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende teruggaven inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet of voorschotten terugvorderen. Deze laatste wijziging was reeds aangekondigd in de Fiscale verzamelwet 2011.

Eindejaartips 2012

[5 november 2012]

Tot 31 december 2012 kan de inhoud van Belastingplan 2013 wijzigen en als gevolg daarvan de inhoud van ‘Eindejaartips 2012’. De huidige versie is van 5 november 2012.

KvK-Overzicht-Fiscale-eindejaarstips-2012.pdf

Links :

uwv

belastingdienst

overheid

cbpweb

pensioenoverzicht

juridische diensten