Verbod op privegebruik bedrijfsauto onvoldoende

Door belastingdienst opgelegde naheffingen met boetes terecht

Omdat het niet of niet juist naleven van de regels omtrent het verbod op privégebruik van bedrijfsauto’s tot naheffingen en hoge boetes kan leiden, volgen hierbij de regels zoals die onlangs door de rechter te Breda werden herhaald.

Door belastingdienst opgelegde naheffingen met boetes terecht

Omdat het niet of niet juist naleven van de regels omtrent het verbod op privégebruik van bedrijfsauto’s tot naheffingen en hoge boetes kan leiden, volgen hierbij de regels zoals die onlangs door de rechter te Breda werden herhaald.

Het betrof een ondernemer die twee bestelauto’s voor zakelijk gebruik ter beschikking had gesteld aan twee medewerkers. Ter zake van de ter beschikking stelling zijn aanvullingen op de arbeidsovereenkomsten opgemaakt waarin onder meer is bepaald dat geen privégebruik van de bestelauto’s is toegestaan, dat de auto’s aan het eind van de werkdag op een aangewezen parkeerplaats moeten worden geparkeerd waarbij de sleutels in een brievenbus moeten worden gedeponeerd en dat de werkgever een controle toepast op de naleving van deze bepalingen. Tevens zijn sancties gesteld op het niet naleven van deze bepalingen. Ter zitting is vast komen te staan dat de ondernemer niet controleert op privégebruik en dat een van de bestelauto’s niet op de aangewezen parkeerplaats geparkeerd wordt, maar in een garage bij de werknemer thuis.

Bij een eerste boekenonderzoek over de jaren 2006 en 2007 is de verwerking van het privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto’s in de loonaangiften onderzocht. Omdat het privégebruik niet in de aangiften loonheffingen was opgenomen, heeft de inspecteur de ondernemer verzocht om voor de desbetreffende jaren correctieberichten loonheffingen in te sturen. Bij het tweede boekenonderzoek heeft de inspecteur geconstateerd dat de ondernemer deze correctieberichten niet heeft ingestuurd. Tevens is ook in 2008 sprake van privégebruik van de bestelauto’s. De inspecteur legt vervolgens een naheffingsaanslag loonheffingen op voor de jaren 2006, 2007 en 2008, totaal € 8.029 en verhoogt deze met vergrijpboetes van 25% van de nageheven loonbelasting, totaal € 2.007. Als bonus wordt ook heffingsrente in rekening gebracht.

Aangezien de bestelauto werd gestald in de garage van de werknemer thuis, waarbij geen controle werd uitgeoefend door de ondernemer, was dit niet in overeenstemming met hetgeen in het addendum bij de arbeidsovereenkomst was opgenomen. Ook was de rittenadministratie gebrekkig. Er werd niet gecontroleerd op bezochte plaatsen en genoteerde afstanden, en adressen ontbraken. De rechter oordeelde dat daarom niet was voldaan aan de gestelde voorwaarden op het verbod van privégebruik en stelde de inspecteur in het gelijk. De naheffingen met vergrijpboetes en heffingsrente zijn terecht.

Wanneer geen bijtelling privégebruik auto?

Op grond van de Wet op de loonbelasting geniet een werknemer een voordeel indien een auto hem ook voor privédoeleinden ter beschikking wordt gesteld. Er is geen sprake van een voordeel indien:
1. de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt en
2.  uit een rittenregistratie of anderszins blijkt dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. 
 
Wat is de definitie van auto?

Onder auto wordt verstaan een personenauto of bestelauto met uitzondering van de bestelauto die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor vervoer van goederen en met uitzondering van de bestelauto die buiten de werktijd niet gebruikt kan worden of de bestelauto waarvoor een verbod op privégebruik geldt.

Wanneer is er sprake van een verbod op privégebruik?

Indien:
a. het verbod schriftelijk is vastgelegd;
b. de inhoudingsplichtige de vastlegging van het verbod bij de loonadministratie bewaart;
c. de inhoudingsplichtige voldoende toezicht houdt op de naleving van het verbod, en
d. de inhoudingsplichtige een passende sanctie oplegt indien het verbod wordt overtreden.

LJN:BZ2808, Rechtbank Breda, 12/925, 1 maart 2013