Moskee valt onder kerkenvrijstelling OZB

Moskee valt onder kerkenvrijstelling

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat voor de moskee de kerkenvrijstelling van toepassing is en vernietigt de aanslag OZB.

In geschil zijn de ontvangen WOZ-beschikking en de aanslag OZB voor belastingjaar 2015.De vraag was of de moskee
in hoofdzaak, dat wil zeggen voor 70% of meer, bestemd is voor de openbare eredienst en daarom moet worden
vrijgesteld van OZB op grond van de regeling voor uitgezonderde objecten Wet WOZ.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde op 25 januari 2017 dat de kerkenvrijstelling niet van toepassing is op de
moskee, omdat de moskee niet voor ten minste 70% is bestemd voor de openbare eredienst en dat de conferentieruimte niet bedoeld is voor de openbare eredienst.

Echter, Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat het moskeegebouw voor ten minste 70% voor de openbare eredienst wordt gebruikt,zodat is voldaan aan het criterium ‘in hoofdzaak is bestemd voor de openbare eredienst’. Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de conferentieruimte ook wordt gebruikt voor openbare erediensten. Belanghebbende heeft geloofwaardig verklaard dat de lezingen die in de conferentieruimte plaatsvinden na het vrijdaggebed en de lezingen die op andere voor het Islamitisch geloof belangrijke dagen in de conferentieruimte plaatsvinden dusdanig in het verlengde liggen van de gebedsdiensten, dat zij onderdeel uitmaken van de openbare erediensten in de moskee. Op grond van het voorgaande is de kerkenvrijstelling van toepassing.

Uitspraak Hof Den Bosch, datum: 08-03-2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:1049 Nummer:17/00158

Tips aangifte 2017

Tips voor uw aangifte 2017

Gezamenlijke woning en echtscheiding
Bent u in 2017 gescheiden van uw partner? Dit heeft ook fiscale gevolgen.Zorg dat u de afspraken die u bij uw scheiding heeft gemaakt op een juiste wijze verwerkt in uw aangifte. Heeft u een gezamenlijke eigen woning en blijft uw ex-partner in dit huis wonen? Dan mag u daarvoor een bedrag in aftrek brengen op uw inkomen. Let op! Dit bedrag wordt bij uw ex-partner belast als ontvangen alimentatie.

Financieringskosten eigen woning
Heeft u kosten gemaakt om een lening voor uw nieuwe eigen woning te krijgen?
Of heeft u kosten gemaakt bij het oversluiten van de lening voor uw eigen woning?
Deze kosten kunt u eenmalig aftrekken. Aftrekbare kosten zijn:
– Bemiddelingskosten voor het krijgen van een eigenwoningschuld, zoals advies- en afsluitkosten;
– Notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte, inclusief btw;
– Taxatiekosten (alleen als de taxatie is gedaan om een lening te krijgen);
– Kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie;
– De royementskosten voor het doorhalen van de oude hypotheek*;
– De boeterente bij het aflossen van de oude eigenwoningschuld*.

* Deze kosten kunt u in aftrek brengen wanneer sprake is van oversluiten.

Bijleenregeling eigen woning
Heeft u de afgelopen drie jaar uw eigen woning verkocht tegen een hogere waarde dan de eigenwoningschuld?
Dan beperkt deze verkoopwinst de hoogte van de eigenwoningschuld voor uw nieuwe woning. Heeft u de nieuwe woning toch voor 100% gefinancierd met een lening, dan kunt u de volledige eigenwoningrente niet aftrekken.

Cryptovaluta in de aangifte 2017
Had u op 1 januari 2017 Bitcoins of een andere soort cryptovaluta? Dan moet u dit aangeven in uw belastingaangifte.
Meestal worden cryptovaluta belast in box 3. U geeft de waarde van de cryptovaluta op 1 januari 2017 aan. Gebruik voor de waardebepaling de meest gebruikelijke koers. Let op! Mocht u cryptovaluta ‘minen’ en hier een opbrengst aan overhouden, dan moet u dit aangeven in box 1 als overige inkomsten.

Inkomsten uit overig werk: PGB, krantenbezorger, vergoeding testpersoon
Naast loon uit dienstverband kunt u meerdere inkomsten hebben. Misschien ziet u het niet altijd als inkomsten en geeft u het niet op in uw belastingaangifte. Hiervoor is echter een speciale rubriek: Inkomsten uit overig werk. Hieronder vallen:
– Inkomsten uit persoonsgebonden budget (PGB). Wanneer u bijvoorbeeld zorg en/of begeleiding verleent aan een familielid, kan het zijn dat u hiervoor een vergoeding krijgt uit het persoonsgebonden budget van het familielid. Op deze vergoeding wordt geen loonheffing ingehouden, maar deze vergoeding behoort wel tot uw inkomsten.
– Krantenbezorgers. Op de vergoeding die u ontvangt voor de bezorging van kranten of tijdschriften, wordt niet altijd loonheffing ingehouden. Toch behoort de vergoeding tot uw inkomsten.
– Geneesmiddelenonderzoek. Wanneer u deelgenomen heeft aan onderzoek naar geneesmiddelen en hiervoor een vergoeding heeft ontvangen.

Ziektewetuitkering
Ontvangt u een ziektewetuitkering? Dan heeft u recht op arbeidskorting. Om deze te ontvangen moet u de uitkering op de juiste wijze invullen. Geef bij ‘soort inkomsten’ aan dat het een ziektewetuitkering betreft. Wanneer het op een andere manier wordt ingevuld, wordt er namelijk geen rekening gehouden met de arbeidskorting.

Erfenis en box 3
In box 3 wordt uw inkomen uit sparen en beleggen belast. Het belaste vermogen is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden, naar de situatie op 1 januari 2017.

Wettelijke verdeling
Wanneer u of uw partner komt te overlijden en er sprake is van een wettelijke verdeling, dan ontvangt de langstlevende echtgenoot de hele erfenis. Heeft u kinderen? Dan hebben deze vaak een vordering op de langstlevende echtgenoot. Pas wanneer beide ouders zijn overleden, kunnen zij de vordering opeisen. Dit komt erop neer dat de overblijvende partner een schuld heeft aan de kinderen. Zolang de kinderen de vordering nog niet kunnen opeisen, hoeven de vordering van de kinderen en de schuld van de langstlevende ouder niet te worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting. Wanneer de vordering opeisbaar was op 1 januari 2017, moeten de kinderen deze in hun aangifte opnemen bij bezittingen in de rubriek ‘Overige vorderingen’, ook wanneer deze nog niet beschikbaar is gesteld.

Onverdeelde nalatenschap
Wanneer u of uw partner komt te overlijden en er is sprake van een onverdeelde nalatenschap op 1 januari 2017, dan moet iedere erfgenaam zijn aandeel aangeven in de aangifte. Ondanks dat er nog niks verdeeld is. Let op: houdt rekening met het soort bezitting. Behoort een bankrekening bijvoorbeeld tot de onverdeelde boedel, geef uw aandeel dan op bij de rubriek ‘Bank- en spaarrekeningen’. Hebben de kinderen echter een vordering op de langstlevende ouder, dan hoeft de waarde van de vordering niet vermeld te worden, wanneer deze nog niet op te eisen is.

Erfbelasting
Moet u door het overlijden erfbelasting betalen? De op 1 januari 2017 verschuldigde erfbelasting mag u als schuld opnemen in box 3.

Suriname voert BTW in per 1 juli 2018

Suriname voert btw in. Per 1 juli 2018 moet de invoering van btw

Per 1 juli 2018 moet de invoering van BTW een feit zijn. Dit is het streven van het Ministerie van Financiën van Suriname.

Suriname heeft een financieel probleem. Echter, de directeur van de Belastingdienst benadrukte dat met de invoering van de btw het niet de bedoeling is om de burger meer belasting te laten betalen.

Groeiende staatsschuld
De invoering van de BTW maakt onderdeel uit van een breder hervormingspakket dat het land uit de schulden moet helpen. In 2016 zijn hierover afspraken gemaakt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in verband met een toe te kennen noodkrediet en een krediet voor de langere termijn.

De overheidsfinanciën van Suriname zijn sinds 2014 in korte tijd sterk verslechterd. De staatsschuld steeg van iets meer dan een kwart van het bruto binnenlands product (bbp) naar meer dan 70 procent in 2016.

Kredietbeoordelaar Moody’s zei vorige maand dat Suriname snel maatregelen zal moeten treffen om haar overheidsfinanciën op orde te brengen, anders dreigt het land nog meer moeite te krijgen om de rente en aflossingen op haar groeiende staatsschuld te blijven voldoen. Volgens Moody’s zal de situatie zich stabiliseren, maar ziet geen snelle verbetering, omdat de regering niet in staat lijkt structurele hervormingen door te voeren.

Kredietbeoordelaar Fitch daarentegen verhoogde in februari dit jaar de verwachting voor de rating B- van negatief naar stabiel. Fitch wijst op de verbeterde macro-economische omstandigheden en publieke financiën, sinds hun laatste rapport van februari 2017.

Modernisering belastingwetten

Suriname is bezig met de hervorming van het Surinaamse belastingstelsel. Belangrijke heffingswetten zoals de
Inkomstenbelasting 1922, Wet Loonbelasting, Vermogensbelasting 1944 en Wet Tarief Invoerrechten 1996 moeten worden
gemoderniseerd en het voldoen aan belastingverplichtingen door bedrijven en burgers is eveneens een speerpunt.

Met de invoering van de BTW zal een verlaging van loon- en inkomstenbelasting voor werknemers en zelfstandigen
plaatsvinden. Via een verhoging van de belastingvrije som in combinatie met een verbreding van de tariefschijven zal volgens de Surinaamse regering de verschuiving kunnen worden gerealiseerd.

De wet moet eerst nog worden behandeld in De Nationale Assemblee en zal daarna worden ingevoerd. Het tarief dat de
Belastingdienst zal hanteren voor de btw is nog niet bekend en bepaald. Er zal wel worden gekeken naar welke tarieven er in de regio gehanteerd worden om zo een indicatie te krijgen. Op www.belastingdienst.sr wordt de gemeenschap geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de invoering van de BTW.

Bronnen:
www.belastingdienst.sr
www.srherald.com/suriname/2018/03/09/btw-moet-per-1-juli-een-feit-zijn/

Geen dubbele belastingheffing op Nederlands pensioen in Belgie

Inwoners van België die meer dan € 25.000 pensioen uit Nederland ontvangen, werden sinds 1 januari 2018 geconfronteerd met het feit dat Nederland belasting ging heffen over hun pensioenuitkering. Deze heffing kwam bovenop de Belgische belastingheffing

Inwoners van België die op jaarbasis meer dan € 25.000 bruto pensioen uit Nederland ontvangen,
werden sinds 1 januari 2018 geconfronteerd met het feit dat Nederland belasting ging heffen over hun pensioenuitkering.Deze heffing kwam bovenop de belastingheffing in België. Er is dus sprake van dubbele belastingheffing.Dit probleem is nu door de staatssecretaris van Financiën, de heer M. Snel, opgelost.

Bij welke pensioenuitkeringen ontstond het probleem van dubbele belastingheffing?

Het ging om pensioenuitkeringen aan inwoners van België die voortvloeien uit een Nederlandse privaatrechtelijke
dienstbetrekking en die méér dan € 25.000 bruto per kalenderjaar bedragen.

Hoe kon dubbele belastingheffing ontstaan?

Het belastingverdrag met België wijst de bevoegdheid om belasting te heffen over die pensioenen in beginsel toe aan de woonstaat van de pensioengerechtigde; in dit geval dus België. Nederland mag ook belasting heffen als het pensioen in België “onvoldoende” wordt belast. En hierover ontstond onduidelijkheid,omdat de Belgische belastingrechter onlangs in verschillende zaken heeft beslist dat België naar zijn nationale recht het uit Nederland afkomstige pensioen niet of niet helemaal in de belastingheffing kan betrekken. Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat België pensioenen uit Nederland onvoldoende in de belastingheffing kan betrekken en dat het heffingsrecht daardoor naar Nederland verschuift. Om te voorkomen dat het pensioen onbelast blijft, heeft de Nederlandse fiscus met ingang van 2018 alle goedkeuringen om geen loonbelasting in te houden op het Nederlandse pensioen, ingetrokken. Met het gevolg dat dit in concrete situaties kon leiden tot dubbele belastingheffing. Dit probleem is nu dus opgelost.

Bronnen: Ministerie van Financiën en Rijksoverheid

Informatie in vooringevulde aangifte niet altijd juist

De Belastingdienst heeft belastingplichtigen opgeroepen om de vooraf ingevulde aangifte altijd goed te controleren.

Vanaf 1 maart 2018 moet de aangifte inkomstenbelasting worden ingediend.
De Belastingdienst heeft belastingplichtigen opgeroepen om de vooraf ingevulde aangifte altijd goed te controleren.
De informatie die de fiscus onder meer ontvangt van werkgevers,uitkeringsinstanties, banken en verzekeraars is
niet altijd betrouwbaar.

Iedereen is zelf verantwoordelijk

Sinds een aantal jaren wordt de aangifte inkomstenbelasting door de Belastingdienst alvast ingevuld op basis van
gegevens die zij van voornoemde instanties heeft ontvangen. De fiscus benadrukt echter dat iedereen zelf verantwoordelijk
blijft voor de ingediende aangifte en dat alle vooringevulde gegevens daarom goed moeten worden gecontroleerd en zo nodig aangevuld.

Lijfrentegegevens van Loyalis

Als concreet voorbeeld noemt de Belastingdienst de gegevens over lijfrentepremies die de fiscus heeft ontvangen van
verzekeringsmaatschappij Loyalis. De omschrijving en het polisnummer blijken namelijk in een aantal gevallen onjuist
te zijn. De fiscus roept belastingplichtigen met een lijfrente bij Loyalis daarom op om de gegevens in de aangifte
extra goed te controleren.

Hulp nodig? Wij helpen u graag.

Bronnen: belastingdienst en rijksoverheid

Nieuw huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 is het nieuwe Huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Belangrijk hierbij is:

Op 1 januari 2018 is het nieuwe Huwelijksvermogensrecht in werking getreden.
Belangrijk hierbij is:
1. Huwelijk vóór 1 januari 2018
2. Huwelijk vanaf 1 januari 2018
3. De beperkte gemeenschap
4. Voorhuwelijkse onderneming
5. U hoeft niet altijd naar de notaris!

Trouwen in algehele gemeenschap van goederen en aangaan geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst notaris

Wie in algehele gemeenschap van goederen wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan,
hoeft straks niet meer naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden. Een verklaring bij de ambtenaar
van de burgerlijke stand is dan voldoende. Dit is de inhoud van het wetsvoorstel van minister Dekker.
In april 2018 is meer bekend.

Huwelijkse voorwaarden

Sinds 1 januari 2018 trouwen mensen automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Partners
die hiervan willen afwijken en wél in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, moeten naar
de notaris om dit te laten vastleggen in een akte van huwelijkse voorwaarden. Hieraan zijn natuurlijk
notariskosten verbonden.

Besparing onnodige notariskosten

In zijn wetsvoorstel heeft minister Dekker ook vastgelegd dat de gang naar de notaris kan worden
vermeden door een verklaring in te dienen. Hierdoor wordt het mensen niet onnodig moeilijk gemaakt en
kunnen ze ook honderden euro’s aan notariskosten besparen.

Modelverklaring

Voor mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, komt er dan een modelverklaring die
uiterlijk één werkdag voor het huwelijk moet worden ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van
de gemeente waar men wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan. Dit kan zowel op papier als digitaal.

Bron: www.rijksoverheid.nl Hier kunt u terecht voor meer algemene informatie.

Belastingdienst publiceert belangrijkste wetswijzigingen 2018

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018.
De Belastingdienst heeft de belangrijkste wetswijzigingen

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018.
De Belastingdienst heeft de belangrijkste wetswijzigingen in een speciaal document
gepubliceerd,welke via onderstaande link te vinden is.
www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2017/12/20/eindejaarspersbericht-financien-2018

Belastingdienst publiceert document Vragen en Antwoorden over kapitaalverzekeringen

De Belastingdienst heeft een document ‘Inkomstenbelasting: Vragen en antwoorden over het gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot kapitaalverzekeringen per 1 januari 2013, 1 januari 2017 en 1 april 2017’ gepubliceerd. In dit document

De Belastingdienst heeft een document ‘Inkomstenbelasting: Vragen en antwoorden over het gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving
met betrekking tot kapitaalverzekeringen per 1 januari 2013, 1 januari 2017 en 1 april 2017’ gepubliceerd.
Dit document gaat over de inkomstenbelasting, box 1 en 3 en is van belang voor eigen woning bezitters met een hypotheek of restschuld.
Er worden onder andere vragen beantwoord over:
-het vervallen van de tijdklemmen;
-het verkorten van de premieduur en looptijd;
-de aflossingseis;
-de bandbreedte-eis.
Het document staat op de site van de Belastingdienst en is ook direct te lezen door op deze link te klikken

belastingdienst_document_gewijzigd-fiscaal-beleid-kapitaalverzekeringen

Eindejaarstips 2017

De Eindejaarstips 2017 biedt een overzicht van nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2018 en belastingbesparende tips en aandachtspunten om 2017 niet alleen fiscaal voordelig af te sluiten maar ook om het nieuwe jaar fiscaal goed voorbereid in te gaan.

InterCount-Eindejaarstips 2017De Eindejaarstips 2017 biedt een overzicht van nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2018 en belastingbesparende tips en aandachtspunten om 2017 niet alleen fiscaal voordelig af te sluiten maar ook om het nieuwe jaar fiscaal goed voorbereid in te gaan. Sommige nieuwe of aangepaste wetten gaan na 2018 in. Voor de Eindejaarstips klikt u op deze link eindejaarstips 2017